Les condicions particulars de cada propietat estan descrites detalladament en la seva fitxa. Acceptant aquestes condicions, estarà d'acord amb les condicions particulars de la propietat que va reservar.

1. Identificació.

JUJUY SL o el seu nom comercial Sa Talaia Blanca, amb CIF B07563893 i domicili fiscal al carrer Jaume III, nº 25 de Can Picafort, 07458 de les Illes Balears. És el propietari i agent comercialitzador dels apartaments anunciats en aquesta web ( www.satalaiablanca.com). D'ara endavant Sa Talaia Blanca o La Propietat.

El Arrendatari fa referència al client / usuari interessat en el lloguer de la Propietat. D'ara endavant L'Usuari.

2. Pagament.

En el moment en què s'efectuï la reserva L'Usuari haurà d'abonar, en un termini no superior a 48 hores i en concepte de dipòsit l'equivalent a un 35% de l'import total del preu. En el supòsit de no realitzar-se el dipòsit en el termini establert Sa Talaia Blanca es reserva el dret a no atendre aquesta reserva. Rebut l'ingrés se li remetrà una confirmació de reserva.

La resta de l'import a abonar s'ha d'haver realitzat amb una antelació mínima de 42 dies a la data d'arribada a la propietat de destinació. De no produir en el termini Sa Talaia Blanca podrà cancellar la reserva i s'aplicaran les polítiques de cancellació corresponents, detallades en el punt 4 d'aquests termes i condicions.

En el supòsit en què la reserva es dugui a terme amb menys de 42 dies a la data d'arribada i ocupació de l'habitatge, s'ha de fer l'abonament íntegre de l'import total (el 100%) de la reserva.

Els mètodes de pagament acceptats seran transferència bancària, targeta de crèdit (VISA, MASTERCARD, DISCOVER I AMERICAN EXPRESS).

Per tal d'agilitzar els tràmits, L'Usuari haurà d'enviar a la Talaia Blanca una còpia dels justificants de pagament per e-mail quan la modalitat de pagament escollida sigui transferència bancària, corrent a més al seu exclusiu càrrec les despeses i comissions bancàries que aquestes transaccions puguin ocasionar.

Els preus s'entenen en Euros i per regla general amb els seus impostos corresponents inclosos, llevat que s'especifiqui el contrari.

3. Fiança.

Sa Talaia Blanca es reserva el dret de demanar una fiança contra danys, trencaments, desperfecte furts o brutícia excessiva en la propietat de destinació. En cas de sollicitar-se, aquesta informació apareixerà en l'apartat de costos addicionals en la fitxa descriptiva de la propietat, i s'abonarà el dies de l'arribada a la recepció sempre mitjançant targeta de crèdit (VISA, MASTERCARD, DISCOVER I AMERICAN EXPRESS). Aquesta quantitat serà retornada en un termini màxim de 72 hores després de la sortida de la propietat, sempre que no s'hagin ocasionat desperfectes a l'allotjament.

En casos excepcionals s'acceptarà el pagament de la fiança en efectiu.En aquest supòsit serà indispensable que L'Usuari proporcioni un número de compte on se li dipositarà la fiança com a màxim 72 hores després de la sortida.

Quan no es realitzi cap dipòsit pel concepte descrit en el paràgraf anterior, Sa Talaia Blanca pot exigir al client una quantitat igual al cost dels possibles desperfectes, furts o brutícia excessiva en concepte d'indemnització. L'Usuari és responsable de qualsevol dany que es produeixi en la propietat durant la seva estada, sempre que aquest sigui per causes imputables a aquest.

4. Impost turístic sostenible.

Es tracta d'un impost percebut pel Govern de les Illes Balears sobre les persones que gaudeixen de serveis d'allotjament per dia en establiments.Les tarifes són entre 0,27 € i 2,20 € per persona / nit. Els nens menors de 16 anys no estan gravats. Segons la normativa, els agroturismes tenen les següents tarifes:

 • Temporada alta: de l'1 de maig al 31 d'octubre.
  • Estades inferiors a 9 dia: 2,20 € per dia.
  • Estades de 9 o més dies: des del novè dia 1,10 € per dia.
 • Temporada baixa: de l'1 de novembre al 30 d'abril.
  • Estades de menys de 9 dies: 0,55 € per dia.
  • Estades de 9 o més dies: des del novè dia 0,27 € per dia.

L'Usuari haurà d'abonar la quantitat resultant dels dies del seu allotjament, el dia de la seva arribada (en metàllic) si no s'ha abonat amb anterioritat.

Per més informació: http://www.caib.es/sites/impostturisme/f/244186

5. Cancellacions.

En cas d'anullació per part de l'Usuari, s'aplicaran les següents condicions:

 • Si la cancellació es produeix més de 6 setmanes abans de de la data d'entrada, es penalitzarà amb 30% de l'import del lloguer.
 • Si la cancellació es produeix amb menys de 6 setmanes abans de de la data d'entrada, es penalitzarà amb 100% de l'import del lloguer.

En cas de no presentar-se (NO SHOW), L'Usuari perdrà 100% de l'import del lloguer.

6. Canvis de data i persones.

Es podran realitzar modificacions de dates en els següents supòsits, sempre per escrit notificant-ho a sa Talaia Blanca i subjectes a les condicions següents:

 1. Augment de dates: Serà possible augmentar els dies d'estada sempre en la mateixa propietat triada i sempre que estigui disponible durant les dates per les quals s'opti. No s'efectuarà cap canvi si prèviament no s'abona la diferència de l'import de reserva. En cas que s'augmentin les dates abans de les 6 setmanes anteriors a l'arribada, el client haurà d'abonar el 30% de les nits afegides.
 2. Reducció de dates: S'ha de notificar per escrit i amb la màxima antelació a la data pactada d'arribada.En el cas que es redueixin les dates dins de les últimes 6 setmanes prèvies a l'arribada, no es realitzarà cap devolució de l'import total de la reserva efectuada. En el cas que es redueixin les dates abans de les 6 setmanes prèvies a l'arribada, el client només haurà d'efectuar el pagament del 70% restants de les nits a gaudir, quedant exempt de pagar l'import restant de les nits reduïdes.
 3. Augment del nombre de persones: sempre que la mateixa propietat tingui la capacitat suficient i amb una antelació raonable.

7. Robatoris.

Sa Talaia Blanca no es responsabilitza de cap furt o robatori que pugui produir-se en les installacions de l'agroturisme durant la seva estada.

8. Força Major.

En el supòsit de produir-se situacions de força major Sa Talaia Blanca, poden haver d'efectuar modificacions a la seva reserva. Si per aquesta causa no fos possible oferir l'apartament en condicions òptimes, l'Usuari podrà optar a l'acceptació d'un altre habitatge o la cancellació de la reserva. En aquest últim cas, Sa Talaia Blanca procedirà a l'abonament de l'import ingressat fins a la data.

9. Ocupació.

L'ocupació màxima de l'apartament és la que s'indica a la confirmació de la reserva. Sobrepassar la capacitat permesa sense autorització prèvia pot donar lloc a la cancellació del contracte sense dret a devolució del preu pagat.L'apartament objecte del següent contracte està destinada únicament i exclusivament per a ús d'allotjament, no podent tenir usos i gaudeixis diferents, com ara banquets, celebracions, festes, seminaris, etc ... sense el vistiplau i el coneixement de sa Talaia Blanca. Celebrar qualsevol activitat diferent, així com superar la capacitat màxima que tingui establerta l'apartament en nombre de llits, donarà lloc a la rescissió immediata de l'estada i en els termes abans descrits.

10. Característiques i inventari de l'habitatge.

Sa Talaia Blanca tindrà en compte totes les precaucions necessàries perquè els apartaments estiguin correctament descrites en totes les seves publicacions.Sa Talaia Blanca es compromet a reparar amb celeritat les possibles deficiències existents a la propietat oa buscar una alternativa adequada que compleixi les expectatives del client.

11. Animals de companyia.

No està permesa la tinença d'animals de companyia.

12. Zona lliure de fums

En tot l'establiment està prohibit fumar. Només es podrà fumar a les àrees indicades pel personal de la recepció.

13. Neteja, llenceria, jardí, piscina i manteniment.

L'apartament es lliurarà net i proveït de roba de llit, tovalloles i jocs de taula.

Si l'estada és superior a cinc dies, Sa Talaia Blanca realitzarà la neteja de l'apartament.El dia i hora de neteja de l'apartament per a estades superiors a cinc dies, es notificarà el dia de l'arribada de l'Usuari a l'agroturisme. L'Usuari podrà canviar les tovalloles i llençols durant aquesta neteja.

La manutenció de la neteja de la casa està a càrrec de l'Usuari durant la seva estada.

En els apartaments, la persona encarregada de la neteja, igual que els encarregats del jardí, de la piscina i del manteniment en general, es reserven el dret de disposar de clau d'accés a l'apartament i accedir al seu interior, fins i tot sense comptar amb la presència de l'Usuari.

14. Hora d'entrada i sortida.

És imprescindible que l'hora d'entrada es produeixi a partir de les 16.00 hores i fins a les 21:00 hores. Així mateix, l'hora de sortida ha de ser abans de les 10.00 hores del matí.

Si no és possible l'arribada abans de les 21: 00h per part de l'Usuari a l'apartament, s'haurà de sollicitar permís a la Talaia Blanca per arribar a una hora concreta.

15. Jurisdicció.

En cas de discrepàncies que puguin sorgir entre les parts, acorden sotmetre a la jurisdicció i competència dels Tribunals i Jutjats d'Inca (Mallorca).